Onderhavige Algemene Voorwaarden (“Voorwaarden”) regelen de relatie tussen de Klant en de Verhuurder.

Door de website van de Verhuurder te gebruiken en het plaatsen van reservaties, aanvaardt de Klant dat deze algemene voorwaarden van toepassing zijn.

Artikel 1: Identiteit van de verhuurder

De Verhuurder is Funbox Factory, een handelsonderneming natuurlijk persoon met BTW-nummer 0773.603.407, gevestigd te Kastanjelaan 13, 2630 Aartselaar (Antwerpen, België).

Artikel 2. Algemene bepalingen

De e-commerce website van Funbox Factory biedt haar klanten binnen het grondgebied van België de mogelijkheid om producten uit haar webwinkel te huren na reservatie.

De Voorwaarden zijn van toepassing op elke reservatie die geplaatst wordt door een bezoeker van deze e-commerce website (“Klant”).

Door de plaatsing van een reservatie via de website van Funbox Factory aanvaardt de Klant de Voorwaarden, waarmee hij instemt met de toepasselijkheid van deze Voorwaarden, met uitsluiting van alle andere voorwaarden. Bijkomende voorwaarden van de Klant worden uitgesloten, behoudens wanneer deze voorafgaandelijk, schriftelijk en uitdrukkelijk door Funbox Factory aanvaard zijn.

Artikel 3: Huurprijs en waarborg

Alle vermelde prijzen zijn uitgedrukt in euro.

Alle vermelde prijzen zijn vrijgesteld van BTW aangezien de BTW-vrijstellingsregeling voor kleine ondernemingen van toepassing is.

De prijzen zijn deze zoals ze worden weergegeven op de website van Funbox Factory op het moment dat de reservatie wordt geplaatst door de Klant. Funbox Factory behoudt zich het recht om op elk moment de prijzen, waarborg of administratieve kosten aan te passen.

De opgave van prijs slaat uitsluitend op de artikelen zoals het woordelijk wordt omschreven. De bijhorende foto’s zijn decoratief bedoeld en kunnen elementen bevatten die niet inbegrepen zijn in de prijs.

Voor de huur van een artikel uit het aanbod van Funbox Factory wordt een huurwaarborg aangerekend. Dit wordt steeds apart vermeld op de website.

De Verhuurder betaalt het volledige bedrag van de huurwaarborg terug aan de Klant op voorwaarde dat het gehuurde materiaal volledig en ongeschonden wordt ingeleverd op het tijdstip dat werd afgesproken tussen de Klant en de Verhuurder. De terugbetaling gebeurt binnen een termijn van 8 kalenderdagen na inlevering van het gehuurde materiaal door de Klant.

Ingeval bij inlevering van het gehuurde materiaal sprake is van ernstige beschadiging of extreme bevuiling van het gehuurde materiaal of ingeval van verlies of vermissing van één of meerdere artikelen zoals opgenomen in de inventarisatielijst, is de Klant verplicht om de schade of het verlies te vergoeden. Hiertoe zal de Verhuurder een gedeelte van de door de Klant betaalde huurwaarborg inhouden ter compensatie. Indien de huurwaarborg niet voldoende is, dan is de Klant verplicht om het verschil bij te betalen. De Klant is niet verplicht om zelf voor vervanging of herstel van het materiaal te zorgen.

Met ernstige beschadiging of extreme bevuiling wordt bedoeld dat de artikelen in kwestie niet meer kunnen worden verhuurd.

Artikel 4: Aanbod

Sommige artikelen die te huur worden aangeboden zijn standaard uitgerust voor een beperkt aantal kinderen en zijn te huur tegen een standaardtarief. Dit staat duidelijk vermeld op de website. Een uitbreiding van het materiaal is mogelijk mits betaling van een extra supplement per extra kind volgens de tarieven die vermeld worden op de website. Het aantal kinderen waarvoor het materiaal door de Klant wordt gehuurd, wordt vastgelegd in de overeenkomst tussen de Klant en de Verhuurder.

De Klant deelt de wijziging van het aantal kinderen mee aan Funbox Factory via mail naar tine@funboxfactory.be.

Afbeeldingen op de website zijn illustratief bedoeld en kunnen elementen bevatten die niet inbegrepen zijn in de prijs of afwijken van het artikel.

Ondanks het feit dat het aanbod op de website met de grootst mogelijke zorgvuldigheid wordt samengesteld, is het toch mogelijk dat de aangeboden informatie onvolledig is, materiële fouten bevat, of niet up-to-date is. Kennelijke vergissingen of fouten in het aanbod binden Funbox Factory niet. Funbox Factory is wat de juistheid en volledigheid van de aangeboden informatie slechts gehouden tot een middelenverbintenis. Funbox Factory is in geen geval aansprakelijk in geval van manifeste materiële fouten, zet- of drukfouten.

Wanneer de Klant specifieke vragen heeft over bijvoorbeeld het aanbod, beschikbaarheid of leveringswijze, verzoeken wij de Klant om vooraf contact op te nemen met de klantendienst van Funbox Factory via mail naar tine@funboxfactory.be.

Het aanbod geldt steeds mits beschikbaarheid en kan ten alle tijden worden aangepast of ingetrokken door Funbox Factory. Funbox Factory kan niet aansprakelijk gesteld worden voor het niet beschikbaar zijn van een product. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.

Ingeval onbeschikbaarheid of onvoldoende beschikbaarheid van de gereserveerde artikelen wordt vastgesteld op het moment dat de Klant reeds heeft betaald, of ingeval door overmacht het gereserveerde materiaal niet beschikbaar kan worden gesteld door de Verhuurder op het tijdstip zoals afgesproken tussen Klant en Verhuurder, dan zal Funbox Factory onmiddellijk overgaan tot de terugbetaling van het reeds betaalde bedrag door de Klant. Funbox Factory brengt de Klant hiervan op de hoogte via e-mail.

Artikel 5: Online reserveren en huren

Een reservatie van artikelen die te huur worden aangeboden via de website van Funbox Factory kan enkel worden geplaatst via het reservatieformulier dat terug te vinden is op de website.

De Verhuurder behoudt zich het recht voor om reservaties te weigeren in volgende gevallen:
• bij ernstig vermoeden van rechtsmisbruik of kwade trouw van de Klant;
• wanneer redelijkerwijze kan worden aangenomen dat de Klant de intentie heeft om de artikelen zelf verder te verhuren of te verkopen;
• bij uitputting van de voorraad of het niet langer beschikbaar zijn van een artikel;
• bij vaststelling van een ongeldig aanbod;
• bij overmacht.

De Klant heeft het recht om een reservatie kosteloos en zonder opgave van motief te annuleren tot 14 kalenderdagen voor de gelegenheidsdatum waarop het materiaal zou gehuurd worden. De klant brengt de Verhuurder op de hoogte van de annulatie via een mail naar mailadres tine@funboxfactory.be. Het reeds door de Klant betaalde bedrag wordt door Funbox Factory teruggestort op het door de Klant opgegeven bankrekeningnummer. De terugstorting gebeurt binnen een termijn van 14 kalenderdagen nadat de annulatie werd meegedeeld door de Klant aan de Verhuurder.

Indien de Klant zijn reservatie pas later dan 14 kalenderdagen voor de gelegenheidsdatum annuleert, dan betaalt hij de totale verhuurkosten bij wijze van schadevergoeding bij annulatie of weigering van afname.

Funbox Factory is gerechtigd om een reservatie te weigeren ingevolge een ernstige tekortkoming van de Klant met betrekking tot bestellingen of reservaties waarbij de Klant betrokken is.

Artikel 6: Betaling

De Klant doet de betaling via overschrijving op het rekeningnummer BE78 7370 5585 6986 van Funbox Factory. De betaling dient te gebeuren uiterlijk 14 kalenderdagen voor de gelegenheidsdatum waarop het huurmateriaal door de Klant wordt gehuurd. De reservatie van het huurmateriaal is pas definitief na betaling door de Klant van het verschuldigde huurbedrag, inclusief huurwaarborg.

Artikel 7: Bezorgopties, inlevering en uitvoering van de overeenkomst

Voor het materiaal dat wordt gehuurd door de Klant zijn er volgende bezorgopties:

  1. Afhaling en inlevering door de Klant op het adres van Funbox Factory. Kastanjelaan 13 te Aartselaar

De Klant kan ervoor kiezen om het huurmateriaal zelf af te halen en terug in te leveren op het adres van Funbox Factory. Kastanjelaan 13 te Aartselaar. Dit is gratis.

De afhaling gebeurt telkens de dag voor de gelegenheidsdatum, na afspraak tussen 17u en 19u.

De inlevering gebeurt de dag na de gelegenheidsdatum waarop de Klant het materiaal huurt, na afspraak. Op weekdagen is dat tussen 17u en 19u na afspraak, met uitzondering van schoolvakantiedagen, dan gebeurt de inlevering tussen 10u en 12u, na afspraak. Op zaterdag en zondag gebeurt de inlevering tussen 10u en 12u.

Funbox Factory is niet aansprakelijk wanneer het huurmateriaal niet kan ingeladen worden in de wagen van de Klant bij onvoldoende ruimte. De afmetingen van het huurmateriaal worden steeds vooraf meegedeeld via mail.

Artikel 8: Eigendomsvoorbehoud

De verhuurde artikelen blijven de exclusieve eigendom van Funbox Factory. De Klant verbindt er zich toe zo nodig derden hierop te wijzen, bv. aan eenieder die op de nog niet geheel betaalde artikelen beslag zou komen leggen.
Alle materiaal dat te huur wordt aangeboden door Funbox Factory mag niet worden gekopieerd of aan derden worden doorverhuurd of doorgegeven. Ook het materiaal dat digitaal wordt bezorgd aan de Klant, mag niet worden gekopieerd of doorgegeven aan derden.

Artikel 9: Herroepingsrecht

De Klant kan het herroepingsrecht niet uitoefenen voor de terbeschikkingstelling van accommodatie anders dan voor woondoeleinden, goederenvervoer, autoverhuurdiensten, catering en diensten met betrekking tot vrijetijdsbesteding, indien in de overeenkomsten een bepaalde datum of periode van uitvoering is voorzien, maar alleen als de Verhuurder dit duidelijk bij het aanbod, althans tijdig voor het sluiten van de overeenkomst, heeft vermeld.

Artikel 10: Gebruik van het materiaal

De artikelen die Funbox Factory online aanbiedt voor verhuur zijn bestemd voor een normaal gebruik door een consument.

Het materiaal dat Funbox Factory via verhuur aanbiedt is uitsluitend bedoeld om te worden gebruikt bij de organisatie van kinderfeestjes bij een particulier thuis. Het materiaal is niet bedoeld voor gebruik in een park of in een bos.

Funbox Factory verbindt er zich toe dat alle materiaal rein wordt geleverd aan de Klant. Funbox Factory zorgt steeds zelf voor de reiniging van alle verkleedmateriaal dat beschikbaar wordt gesteld via verhuur. Verkleedsets die deel uitmaken van het gehuurde materiaal mogen niet gewassen worden door de Klant.

Artikel 11: Verantwoordelijkheid

Funbox Factory verhuurt materiaal voor kinderfeestjes dat enkel mag gebruikt worden onder toezicht van een volwassene. De Klant heeft de exclusieve verantwoordelijkheid om ervoor te zorgen dat er steeds een volwassene aanwezig is bij het gebruik van het materiaal dat te huur wordt aangeboden, ter begeleiding en toezicht van de kinderen en het spel. De Verhuurder is niet verantwoordelijk voor eender welke schade of letsel dat zou veroorzaakt worden door het gebruik van het verhuurde materiaal. De inhoud van alle materiaal dat Funbox Factory aanbiedt via verkoop en via verhuur is niet geschikt voor kinderen onder de drie jaar.

De Klant is verantwoordelijk voor een goed beheer van het gehuurde materiaal. Ingeval van diefstal van het gehuurde materiaal moet de Klant hiervan onmiddellijk melding maken aan de Verhuurder via mail naar tine@funboxfactory.be. De totale kost voor de vervanging van het gehuurde materiaal is voor rekening van de Klant.

Artikel 12: Klantendienst

De klantendienst van Funbox Factory is bereikbaar via e-mail op tine@funboxfactory.be of per post op het volgende adres: Kastanjelaan 13, 2630 Aartselaar (Antwerpen). Eventuele klachten kunnen hieraan gericht worden.

Artikel 13: Sancties voor niet-betaling

Onverminderd de uitoefening van andere rechten waarover Funbox Factory beschikt, is de Klant ingeval van niet- of laattijdige betaling vanaf de datum van de wanprestatie van rechtswege en zonder aanmaning een intrest van 10% per jaar verschuldigd op het niet-betaalde bedrag. Bovendien is de Klant van rechtswege en zonder aanmaning een forfaitaire schadeloosstelling verschuldigd van 10% op het betrokken bedrag, met een minimum van 25 euro per factuur.

Onverminderd het voorgaande behoudt Funbox Factory zich het recht voor de niet (volledig) betaalde artikelen terug te nemen.

Artikel 14: Privacy

In het kader van de bescherming van de persoonlijke gegevens van de Klant doet Funbox Factory er alles aan om ervoor te zorgen dat de gegevens van de Klant met de grootst mogelijke zorg worden verwerkt en beschermd. Hiertoe respecteert Funbox Factory de regels van de privacywetgeving Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG of GDPR).

In dit kader verwijst Funbox Factory naar de privacy verklaring die van toepassing is op de gegevens die door Funbox Factory verwerkt worden. De Klant kan de privacy verklaring raadplegen op de website van Funbox Factory.

Indien de Klant vragen heeft over deze privacy verklaring, kan hij contact opnemen met Funbox Factory, Kastanjelaan 13, 2630 Aartselaar (Antwerpen) of tine@funboxfactory.be.

Artikel 15: Gebruik van cookies

Funbox Factory gebruikt alleen technische en functionele cookies. Funbox Factory maakt ook gebruik van analytische cookies die geen inbreuk maken op de privacy van de Klant.
Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op de computer, tablet of smartphone van de Klant. De cookies die Funbox Factory gebruikt, zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en voor het gebruiksgemak van de Klant. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld de voorkeursinstellingen van de Klant. Ook kan Funbox Factory hiermee de website optimaliseren. De Klant kan zich afmelden voor cookies door zijn internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kan hij ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van zijn browser verwijderen.
Door gebruik te maken van de website van Funbox Factory, gaat de Klant akkoord met het gebruik van cookies.

Artikel 16: Aantasting geldigheid – niet-verzaking

Indien een bepaling van deze Voorwaarden ongeldig, onwettig of nietig wordt verklaard, zal dit op geen enkele wijze de geldigheid, de wettigheid en de toepasbaarheid van de andere bepalingen aantasten.

Het nalaten op gelijk welk moment door Funbox Factory om één van de in deze Voorwaarden opgesomde rechten af te dwingen, of gelijk welk recht hiervan uit te oefenen, zal nooit gezien worden als een verzaking aan zulke bepaling en zal nooit de geldigheid van deze rechten aantasten.

Artikel 17: Wijziging voorwaarden

Deze Voorwaarden worden aangevuld door andere voorwaarden waar expliciet naar verwezen wordt, en de algemene voorwaarden van Funbox Factory. In geval van tegenstrijdigheid, primeren onderhavige Voorwaarden.

Artikel 18: Bewijs

De Klant aanvaardt dat elektronische communicaties en back-ups als bewijsvoering kunnen dienen.

Artikel 19: Toepasselijk recht – Geschillen

Het Belgisch recht is van toepassing in geval van enig geschil.

Zoek in onze shop

Voorgesteld:

Piraten    Circus    Hawaii    Onderwaterwereld